Optimism över ny form för ersättning till upphovspersoner

Spridningen av upphovsskyddade verk har länge ökat via datorer och mobiler. Nu har ett nytt system presenterats för hur kulturskaparna ska ersättas när deras verk privatkopieras.

FILM, MUSIK, BILD OCH TEXT har kopierats av privatpersoner i decennier. Det har varit svårt att hitta ett sätt att ge upphovspersoner skälig ersättning för användandet av deras verk genom mobiler och datorer, vilket lett till flera rättstvister mellan upphovsrättsorganisationer och elektronikbranschen.

Trots att parterna enats om ett branschavtal 2020 välkomnas den utredning om privatkopiering som nu överlämnats till regeringen.
Där föreslås att en helt ny myndighet ska hantera ersättningarna som ska gå till upphovspersoner och kulturskapare. Samtidigt ska myndigheten avgöra vilka tekniska hjälpmedel som ska beläggas med avgifter.
Ett nytt regelverk införs som förnyas vartannat år. På så sätt kan ersättningarna anpassas till den snabba utvecklingen på området, liksom till hur stor privatkopieringen bedöms vara i Sverige.

DE FÖRSTA REAKTIONERNA på förslagen är försiktigt optimistiska. Organisationen Copyswede, som representerar tusentals upphovspersoner och kulturskapare i Sverige, är positiv till att ersättningen fortsatt ska bygga på en avgift på de produkter som gör privatkopiering möjlig. 

– Vi vet att privatkopieringen är utbredd och det är viktigt att en kommande ordning blir långsiktigt stabil och förutsägbar, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Däremot finns det farhågor att utredningen i vissa delar utan grund bedömer att privatkopieringen kommer minska framöver och att ersättningen därmed skulle bli lägre än idag. Dock tar en statlig ersättningsordning bort risken för motsättningar och tvister mellan upphovsförespråkare och marknadens aktörer.
Ändringarna av det nuvarande regelverket föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Text: PETER REHNFELDT

Nr 2-22