Samtal om kulturens roll avgörande för att minska politisk styrning

Landets länsteatrar jobbar ständigt med att bevara den konstnärliga friheten. Annars finns en risk att politiker styr kulturutbudet. Temat diskuterades vid den årliga konferensen Folk och Kultur.

 

I VÅRAS SLOG två rapporter larm om att offentligt finansierad kultur allt mer utsätts för politisk styrning. Det har lett till att frågan om ”armlängds avstånd” uppmärksammats. På Folk och Kultur ordnade Länsteatrarna i Sverige en diskussion om kulturens och polititikens samspel med titeln Är landets teatrar i händerna på politiken?.
Landets 21 länsteatrar har lång erfarenhet av samtal med ansvariga politiker.
– Att diskutera kulturens oberoende är avgörande. I vår region har vi har vi länge haft en god samverkan med stöd från en stark ordförande och en stabil politisk majoritet, sa Maria Weisby, konstnärlig chef för scenkonst Sörmland.

Men förhållandena skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner. Det framkommer i rapporterna från i fjol.
– Det finns exempel där man har blandat ihop rollerna. Allra viktigast är att politiker har förståelse för kulturproduktion, hur går arbetet till och vad som krävs. Förstår man inte det så är det lätt att besparingar på lokaler och annat får långtgående konsekvenser, sa Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna och Kulturlyftet.

Att föra fram vad kulturen betyder för demokratin och ett öppet samhälle är centralt. Om inte det blir tydligt riskerar andra frågor som skola och sjukvård att framstå som mycket mer väsentliga. Både bland politiker och allmänhet.
– Från statligt håll behövs en ökad förståelse för att bidrag som söks behöver vara längre. Ansökningar och uppfyllandet av många olika krav tar mycket tid i anspråk. Men det går att ordna samtal mellan kulturutövare och politiker för att öka utbytet av kunskap, sa Magdalena Malm, rådgivare i kulturfrågor.

Sammantaget är förståelse, intresse och samtal tre viktiga delar för att kulturens roll i samhället inte ska hamna i skymundan.
– Tidigare utbyte mellan politiker och verksamma inom kulturen har fallit väldigt väl ut. Bland annat i Nätverkstan som besökte 16 av landets 21 regioner. Förhoppningen är att det är något som kan utvecklas och fortsätta framöver, sa David Karlsson, senior rådgivare och utredare.

Text: Peter Rehnfeldt