Förslag till ny upphovsrätt läggs fram i höst

Arbetet med upphovsrättsdirektiv intensifieras. Klys lobbar för tvingande regler och hoppas på stärkt upphovsrätt samt högre ersättning.

 

ARBETET MED ATT i svensk lagstiftning implementera EU:s direktiv för en likvärdig upphovsrätt är försenat. Trots det beräknas de nya reglerna vara på plats som tänkt i juni nästa år.
– Vi förväntar oss att en lagstiftning ska ge kulturskaparna både en förstärkt upphovsrättslig avtalsställning, och högre ersättningar så att deras ekonomi förbättras, säger Klys verksamhetschef Ulrica Källén.

Klys – som samlar 30 000 av Sveriges yrkesverksamma kulturskapare, och där Teaterförbundet är en av totalt 14 medlemsorganisationer – är en viktig lobbyist och pådrivare i frågan.

Klys följer noga arbetet med implementeringen och svarar bland annat på frågor från regeringen. Under hösten kommer man att yttra sig över det förslag till direktiv som regeringen lägger fram i augusti-september. Efter det följer beredning och till våren läggs en proposition till riksdagen.
– Vi kommer att skriva remissyttrande och bearbeta riksdagen om förslagen, och sedan lobba i frågan fram till dess att riksdagen fattar beslut.

Hur har regeringen tagit emot era synpunkter?
– Vi märker att den går på vår linje i vissa frågor. Som att alla regler i direktivets ersättningskapitel behöver bli tvingande. Idag kan regler avtalas bort, vilket motparten regelmässigt gör, säger Ulrica Källén.

Enligt direktivet måste vissa bestämmelser i ersättningskapitlet vara tvingande, men inte alla. Klys arbetar för att få gehör för att även artiklarna 18 och 22 ska vara tvingande och ge kulturskaparna en bättre ställning. Det är artiklar som tar upp att upphovs- personer dels ska betalas en rimlig ersättning, dels få möjlighet att återkalla rättigheter som inte används.
– Det är viktigt att de blir tvingande, annars blir de bara riktlinjer och därmed verkningslösa, säger Ulrica Källén.

Text: Gert Lundstedt

Nr 4-20