Utbetalningar av krisstöd till midsommar

370 miljoner kronor till Statens kulturråd och 70 miljoner till Konstnärsnämnden. Därtill 50 miljoner till Filminstitutet och 10 miljoner till Författarfonden.

Så kommer det akuta krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor, som regeringen fattade beslut om den 20 mars, att fördelas mellan myndigheterna.

 

De ska i sin tur fördela medel till de arrangörer, föreningar och enskilda kulturskapare som kan komma ifråga för kompensation av inkomstbortfall, i form av inställda föreställningar eller uppdrag direkt kopplade till coronakrisen.

Teaterförbundet konstaterar att många yrkesverksamma inom kulturområdet inte kommer att kunna ta del av krispaketet.

– Sedan summan beslutades har situationen förvärrats för många yrkesverksamma inom kultur och media. Det kommer behövas ytterligare pengar snart, samtidigt som även regioner och kommuner måste kliva in och ta ansvar för kulturen, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Kajsa Ravin, generaldirektör på Statens kulturråd som har i uppdrag att betala ut merparten av pengarna, räknar med att utbetalningarna ska kunna ske till midsommar.

För att detta ska vara görbart har Kulturrådet behövt konkretisera förordningen med nya riktlinjer, godkända av styrelsen.

Men där finns brasklappar som kan försena processen, beroende på hur många ansökningar som kommer in under den två veckor korta ansökningstiden:

–  Normalt hanterar vi cirka 8 000 ansökningar per år, totalt. Om det blir 10 000 bara för detta krispaket, då har vi ett läge. Blir det 2 000 ett annat, säger Kajsa Ravin till Scen & film.

Vilka är aktuella för att kunna söka de anslag som ska finansieras av krispaketet?

– Det fria kulturlivet i en bred bemärkelse, vilket innebär både grupper, enskilda näringsidkare och kommersiella kulturaktörer. De som får verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen är inte aktuella för de här bidragen.

Anna Söderbäck, direktör och myndighetschef för Konstnärsnämnden, flaggar för att många sökande kommer att bli besvikna och ledsna när bidragen inte kan komma alla behövande tillgodo.

Hur långt räcker 70 miljoner kronor, tror du?

– De räcker inte alls långt, behoven är enorma. Men det måste ses som en del i en helhet. Förhoppningsvis kommer det fler krispaket.

Ansökningstiden hos er är bara öppen i två veckor, till 12 maj.  Hur ser tidsplanen för utbetalningarna sedan ut?

– Mitt mål är att vi ska ha utbetalningarna gjorda före midsommar, med brasklappen att om vi får in, säg 20 000 ansökningar, så kan det dröja längre.

 Hur kommer de nya urvalskriterierna att se ut?

 – Normalt är det alltid kvalitet som styr och det är bara professionellt yrkesverksamma som kan komma ifråga, men nu kommer det också vara ekonomiskt behov som avgör vilka som tilldelas krisstipendium. Här kommer stödet att användas som kompensation för inkomstbortfall, kopplat till coronakrisen. Till skillnad från Kulturrådet och Filminstitutet har vi satt sista dag för vilken period detta bortfall skulle ägt rum, till den 31/8.

De 50 miljonerna kronor som Filminstitutet får kommer i första hand gå till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgat ställa in eller stänga ner sin verksamhet med anledning av covid-19. Alltså biografer, filmfestivaler och distributörer.

–  Eftersom vi är en expertmyndighet med stor kunskap om våra stödmottagare har vi kunnat förenkla ansökningsförfarandet. Vi vill få ut pengar innan Kristi himmelfärdshelgen, säger Filminstitutets vd, Anna Serner.

Stödet är bokstavligen livsviktigt för biografbranschen. Men Anna Serner understryker att produktionsbolagen, som är navet i ekosystemet, hamnar helt utanför.

– Vi ser att inga av regeringens krisstöd idag når produktionsbolagen. Produktionsbolagen är både själva ekonomiskt underfinansierade och är de som i sin tur ger frilansande kulturarbetare jobb. De är själva basen för hela kulturekonomin och behöver säkras för att inte allt ska falla. Vi hoppas att regeringen ger nya medel för detta. Under tiden inleder vi fas tre av vår egen krisstrategi för att lösgöra medel för att hjälpa dessa bolag. Men våra medel är långt ifrån tillräckliga och kan bara bidra till en liten del av det samlade behovet, avslutar Anna Serner.

Text: Ylva Lagercrantz Spindler

Datum för handläggning av ansökningar

Kulturrådet och Konstnärsnämnden

27/4: Beslut fattas om speciella riktlinjer/kriterier för ansökningarna som sedan ska godkännas av respektive styrelse.

28/4: Ansökningstiden öppnas

12/5: Sista ansökningsdag

Utbetalningar beräknas ske innan midsommar

Filminstitutet

5/5: Sista ansökningsdag

Utbetalningar beräknas ske till Kristi himmelfärdshelgen