Seth krävdes på 20 miljoner av produktionsbolaget

Egenföretagare är särskilt utsatta på filminspelningar eftersom de inte omfattas av kollektivavtal. Inträffar en arbetsmiljöolycka, och ansvarsfrågan är oklar ställs två bolag mot varandra.
Det hände under inspelningen av tv-serien Hamilton. Efter ett allvarligt tillbud stämdes stuntkoordinatorn Seth Ericsons bolag Svenska Stuntgruppen AB på 15-20 miljoner kronor av produktionsbolaget.

 

VÅREN 2018, när tv-serien Hamilton spelades in, inträffade en arbetsmiljöolycka. En skådespelare fick allvarliga brännskador när han i en filmscen slängde iväg en molotovcocktail. Händelsen blev ett brutalt uppvaknande för många i branschen.

Orsakerna var flera till att olyckan skedde: bristande kommunikation, bristande riskanalys, tajt inspelningstid och att saker ändrats på plats under inspelningsdagen. Dessutom var inspelningsteamet från flera länder, något som inverkade på hur de anpassade sig till hierarkin i teamet.

Den som av bolaget pekades ut för att har brustit i sitt jobb var stuntkoordinatorn Seth Ericson. Han ställdes inför ett skadeståndskrav på 15-20 miljoner kronor utifrån argumentet att han i sin yrkesroll ”av gammal praxis i branschen” är ansvarig för säkerheten på plats. Dessutom frystes hans ersättningar av produktionsbolaget. Olyckan ledde också till att inspelningen måste pausa under ett år, vilket tillförde stora kostnader för produktionsbolaget.
– När sådant här händer ramlar självförtroendet i botten. På riktigt, ska alltså en medarbetare ta ensamt ansvar för när ett misstag sker i produktionen? Det är extremt orimligt. Jag har visserligen en väl tilltagen försäkring eftersom jag jobbat mycket utomlands. Den täcker alla länder utom USA och Kanada, säger Seth Ericson.

Han hade sitt stuntteam på plats, och såg till att betala ut lön till dem, trots att han inte hade fått ersättning från produktionsbolaget.
– Faktum är att mina medarbetare räddade livet på skådespelaren. Jag satte ut brandsläckare som skulle användas till en annan sekvens, vilket hjälpte till att de kunde släcka elden snabbt. Vad menar du gick fel under inspelningen?
– Först vid lunchtid, precis innan den aktuella sekvensen skulle spelas in, fick jag reda på att den lätt krossbara flaskan innehöll brandfarlig vätska. Faktum är att produktionsbolaget beställt innehållet från specialeffektsföretaget, ”SFX”, redan en månad innan, men den informationen nådde inte mig i tid.

På inspelningsplats ändrades också förutsättningarna för arbetet. Fotografen ville göra scenen i en enda tagning.
– Eftersom produktionen beställt vätskan av SFX, så antog jag att de säkrat upp saker. Jag täckte skådespelarens arm med brandskyddsvätska. Men så här i backspegeln borde alla ha kommunicerat mer innan. Faktum är att scenen också kunde ha gjorts på annat sätt, med vatten i flaskan och via täta bilder och utplacerade explosioner.

ARBETSMILJÖLAGEN KRÄVER tydlighet i kommunikationen. Enligt lagen ska riskanalyser göras. Eftersom två bolag var involverade synades också Stuntgruppen, men Arbetsmiljöverket hade inget att anmärka på deras riskanalyser. Enligt ett avtal mellan Teaterförbundet för scen och film och Medieföretagen åligger det arbetsgivaren att ansvara för arbetsmiljöarbetet.
– Medieföretagen och Teaterförbundet har dessutom gemensamt via Prevent tagit fram en skrift som handlar specifikt om stunt. I den skriften framgår det att ansvaret ligger på produktionsbolaget. Arbetsmiljöansvaret går inte att delegera bort, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

I ETT TIDIGT SKEDE av tvisten gjorde Medieföretagen gällande att även skådespelaren, som var egenföretagare, skulle stå för sina egna försäkringar, och att olyckan låg utanför deras kontroll.
– Vi var tydliga med att Teaterförbundet för scen och film ser både skådespelaren och Seth som osjälvständiga uppdragstagare, och att olyckan skedde inom produktionsbolagets kontroll. Redan en månad innan inspelning hade de fattat beslut om att brandfarlig vätska skulle användas, men utan att förmedla den informationen vidare till Seth. Ändå valde man att filma på det sätt man gjorde. Medarbetarna på plats ställdes inför ett ”fait accompli”, och drabbades av en serie beslut fattade där och då.
Vilka är då Seths lärdomar av händelsen?
– Händelsen har lett till att branschen skärpt sig. Idag ställs större krav på riskanalyser. Och det är bra. Personligen har jag lagt till ytterligare punkter i mina egna riskanalyser. Varje avdelning måste göra sina egna riskanalyser och lämna dessa till producenten. Men vi måste samtala mer innan. Kanske bör vi rent av distribuera våra listor till producenten tillsammans?

Något som ytterligare försvårade arbetet med Hamilton var att det inte fanns något storyboard att förhålla sig till, något som var planerat från början. I ett storyboard går det att se var kameran ska stå, och vad det är som ska filmas. Det är ett verktyg som tydliggör faror i ett tidigt skede.
– I ett storyboard ser du om en bild ska tas över axeln. Då kan du konstatera att här behöver vi ingen skådespelare, och kanske ta in en stunt. Det är ett bra verktyg, särskilt när inspelningstempot dras upp. Det är ju en mängd länkar i kedjan som ska lösas. Nu löste vi alla bildvinklar framför monitorn, säger Seth.

SOM MEDLEM I Teaterförbundet för scen och film fick Seth Ericson hjälp med att att driva sina löneanspråk mot bolaget i tingsrätten. Förbundet beviljade honom rättshjälp. Det blev förlikning, vilket innebar att Seth fick stå för sina egna rättegångskostnader. I och med sitt medlemskap i Teaterförbundet var Seth dubbelt försäkrad och gick därför skadeslös ur tvisten. Hans försäkringsbolag betalade advokatkostnaderna, och förbundet betalade hans självrisk.
– Även om du blir ekonomiskt kompenserad är det ytterst svårt för en person att bli ifrågasatt i sin yrkesutövning. För att inte tala om all tid det tar att bli utsatt för en rättsprocess, säger Madeleine Wagemyr.

Egentligen handlar Hamiltonolyckan om två tvister. Det ena gäller ersättningar för arbete, den andra frågan handlar om vilket säkerhetsansvar en stuntkoordinator har för arbetsmiljön.
– Mitt försäkringsbolag ställde frågan till produktionsbolaget på vilka grunder de gjorde mig säkerhetsansvarig för arbetsmiljön. Den frågan har ännu inte besvarats, för mig var den viktig. Om praxis i branschen innebär att jag ska vara säkerhetsansvarig för andra avdelningar, och kan riskera åka på betalningsansvar på 20 miljoner kronor. Då byter jag bransch, säger Seth Ericson avslutningsvis.

TEXT: Magdalena Boman

Foto: Seth Ericson som dubblar Peter Stormare i en reklamfilm hösten 2019.

Nr 1/20

Råd och tips från Teaterförbundet för scen och film:
• Jobba i första hand som arbetstagare, särskilt vid filminspelningar som är oerhört kostsamma. Kräv att bli anställd, så till vida du inte har en yrkesroll som medför att du måste stå för egen utrustning.
• Ha fullgoda försäkringar som täcker eventuella krav som du kan riskera vid medverkan i kostsamma produktioner om något går fel.
• För egenföretagare: Skriv avtal där det tydligt framgår vem som står för vad, och vid vilka tillfällen. I en rättsprocess är det viktigt att veta vad parterna kommit överens om. Även om bolagen är olika stora är de jämställda enligt lag.
• Låt Teaterförbundets jurister granska dina avtal och kontrakt innan de skrivs under. Detta gäller inte minst egenföretagare med tanke på att de inte självklart omfattas av kollektivavtalen.